Mugs

Dec 2019

Earthenware, stain, glaze

Yuxin Tang   © 2020

Yuxin  Tang